Tips

För er som arbetar med bioenergi

I Energimyndighetens långtidsprognos förutspås att efterfrågan på bioenergi kommer att fördubblas fram till år 2030. Därav kommer skogsindustrins restprodukter kommer att utgöra en viktig del i omställningen till ett koldioxidneutralt samhälle. Genom ett hållbart skogsbruk återbinds koldioxid från förbränning i nya träd som växer upp.

Restprodukter från avverkning

Stubbar, grenar, kvistar och trädtoppar används för framställning av flis och biomassa till värmekraftverk. Denna typ av restprodukter kallas grot. Även bark och flis från sågverk och massabruk tas till vara på för att eldas i kraftverk och elverk. Sågverken använder också sågspån för framställning av pellets. Dessutom fås flytande biobränslen från massabruken, så som tallolja och terpentin.

Fukthalt och vikt avgör energimängden

För att uppnå god förbränning är det viktigt att veta biomassans fukthalt och vikt. Fukthalten varierar i individuella leveranser och slumpmässiga avvikelser förekommer. Då energiinnehållet i biomassan ligger till grund för dess värde och för kraftverkets förväntade energiutvinning, är det viktigt med noggranna mätningar av fukten i biomassan. Läs mer här.

Kan gå miste om intäkter

Fukthalten påverkar biomassans vikt. En hög fukthalt innebär också hög vikt men mindre energiinnehåll, vilket kan leda till stora prisskillnader per levererad MWh. För att leverantören och energibolaget ska få rätt pris, är en korrekt mätning av biobränslets fukthalt avgörande.